Italiano Polaco Francés Inglés

WSTEP

Aldebaran, najja s niejsza gwiazda w konstelacji Byka, ju z w epoce chaldejskiej - przed 5000 laty - uwa z ana by l a za owego byka, symbol si l y i p l odno s ci. To w l a s nie oko tego zwierz e cia, o odcieniu lekko czerwonawo pomara n czowym, mo z na ogl a da c w zimowe noce.

Aldebaran po arabsku oznacza - ¨ten, który pod az a¨ (poniewa z w e druje za Plejadami jako przepi e kna gromada nale za ca do tej samej konstelacji). Ta cecha s l owa ¨pod az a c ¨ ukszta l towa l a nas jako chór; a wierno sc jej sprawi l a, z e wytrwali s my razem ju z tyle lat.

Inn a niezmienn a ¨Aldebarana¨ by l o odkrycie i potwierdzenie ró z norodno s ci ludzi, która to przek l ada si e na rozmaito sc muzyki, któr a w taki czy inny sposób, chcieli s my tworzy c i przybli z a c innym. St a d te z wzi al si e pomys l zatytu l owania pierwszej z naszych p l yt ¨Diversidad¨ (¨Ró z norodno sc ¨).

Patrzenie do góry, na gwiazdy na nocnym niebie, to wyraz nadziei...oraz pragnienie zmiany. To pragnienie do l o z enia ¨ziarenka piasku¨ poprzez nasz a muzyk e , jak delikatny wietrzyk, który od czasu do czasu powiewa silniej, aby s my mogli go us l ysze c .

Nasz a stron e internetow a otwiera widok zorzy polarnej. Je s li jednak zmienimy kolor zaczyna by c ona podobna do wiatru... Wiatru, który kszta l tuje i przenosi wydmy na pustyni. Zorza polarna, czy pustynny wiatr to ulotne elementy natury, które chcemy uchwyci c i odda c poprzez d z wi e k instrumentów i g l osów CHÓRU ¨ALDEBARAN¨.

HISTORIA

Przed 20 laty grupa zami l owanych w muzyce przyjació l zacz el a spotyka c si e w swoich domach w sobotnie wieczory, aby razem s piewa c popularne piosenki niewiedz a c, z e daj a pierwsze kroki w tworzeniu chóru ¨Aldebaran¨.

Dzielili marzenie, które do dzi s jest z ywe w ¨Aldebaranie¨ - zebra c wszystkie ulubione piosenki i s piewa c je bez potrzeby znajomo s ci muzyki. Wystarcz a tylko ch e ci, troch e czasu i dobry s l uch.

Przez wszystkie te lata sk l ad chóru ulega l zmianie i chocia z tylko niektórzy z za l o z ycieli wytrwali w nim do dzi s , to jednak z pozosta l ymi nadal la cz a nas wi e zy przyja z ni. W ci a gu tego czasu przesz l o 60 osób s piewa l o w ¨Aldebaranie¨, mieli s my te z ró z nych dyrektorów, którzy wzbogacili chór szerokim repertuarem oraz odpowiednimi technikami s piewu solowego i chóralnego.

REPERTUAR

Nasz repertuar z l o z ony jest g l ównie z popularnych piosenek ró z nych krajów i j e zyków, które to zamie s cili s my na naszych p l ytach. Mo z na tam znale zc utwory klasyczne i popularne, religijne i nieprzyzwoite; piosenki, które wyra z aj a ró z norodno sc , smutek, rado sc , melancholi e ...ca la gam e uczu c kobiet, m ez czyzn i spo l eczno s ci.

¨Aldebaran¨ poprzez swe piosenki wyra z a wielorako sc kulturow a s wiata, bo w l a s nie dzi e ki tej wielorako s ci ludzko sc mo z e wzrasta c . Poprzez swe piosenki, oprócz zajmowania si e muzyk a , wznosi te z wo l anie o solidarno sc , sprawiedliwo sc , pokój i wolno sc dla narodów, z yj a cych pod tym samym niebem, na którym Aldebaran s wieci jako jedna z wielu gwiazd.

DZIA L ALNO SC

Ponadto ¨Aldebaran¨ bra l udzia l w koncertach na s wie z ym powietrzu w ogrodach Retiro, Juan Carlos I, La Vaguada, w Templo de Debod oraz na stacji Atocha. ¨Aldebaran¨ nagra l dwie p l yty. Dochód ze sprzeda z y przekazano dla organizacji Intermón Oxfam, któr a chór wspiera tak z e podczas corocznie organizowanych imprez.